Điều khoản Dịch vụ
Bằng cách đăng ký và chủ động sử dụng chương trình PTCShare, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng thành viên này. Bất cứ lúc nào, PTCShare cũng có thể chọn chỉnh sửa, thêm và / hoặc xóa bớt một số phần của thỏa thuận này và áp dụng các thay đổi mà không cần thông báo trước cho các thành viên. Chúng tôi sẽ cố gắng gửi thông báo cho tất cả các thành viên về các điều khoản mới và / hoặc các điều khoản đã thay đổi. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào, thì bạn có thể chấm dứt tài khoản PTCShare của bạn. Việc bạn tiếp tục tham gia PTCShare sau khi chúng tôi đăng thông báo thay đổi chính sách hoặc thỏa thuận mới trên trang web của chúng tôi được hiểu là bạn chấp nhận các thay đổi. Bạn đồng ý và xác nhận rằng bạn sẽ xem xét thỏa thuận này một cách thường xuyên và bạn cũng đồng ý rằng khi đăng nhập và xem trang web bạn được coi là đã xem xét và chấp nhận các điều chỉnh/ thay đổi mới nhất của thỏa thuận thành viên này.
 1. TÍNH HỢP LỆ
  • Bạn phải đủ 16 tuổi trở lên để tham gia PTCShare. PTCShare mở cửa cho các thành viên Hoa Kỳ và Quốc tế và không chịu trách nhiệm ở những nơi quy định luật pháp không cho phép.
 2. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN
  • Bạn không được đăng ký nhiều lần với nhiều địa chỉ email khác nhau. Máy tính của bạn không được phép chia sẻ với một cá nhân khác có tài khoản PTCShare. PTCShare giới hạn mỗi hộ gia đình chỉ sử dụng một tài khoản.
  • Bạn sẽ sử dụng kết hợp tên người dùng/ mật khẩu để truy cập tài khoản của bạn, và trách nhiệm của bạn là giữ bí mật thông tin này. Bạn có thể thay đổi thông tin này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và chuyển đến phần liên kết. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài khoản PTCShare của bạn bao gồm cả việc bạn ủy quyền đến bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng tài khoản của bạn. Các tuy cập trái phép sẽ bị báo cáo ngay lập tức.
  • Nếu PTCShare phát hiện bất kỳ trường hợp gian lận, lạm dụng hệ thống, phỉ báng, quấy rối, ngôn từ tục tĩu, hành động không phù hợp ở diễn đàn hoặc hỗ trợ của chúng tôi, hoặc bất kỳ loại hình hoạt động tài khoản nào được cho là không thích hợp hay phi pháp theo sự suy xét chủ quan của PTCShare, những hành động này có thể dẫn đến việc chấm dứt quyền thành viên và có thể áp dụng những hành động pháp lý, cũng như tước bỏ toàn bộ số tiền hoa hồng chưa được giải ngân cho bạn từ PTCShare. Trong trường hợp bạn đã thực hiện hành vi không phù hợp như lừa đảo, trộm cắp, nói dối hay bất kỳ hành động nào vi phạm các Thỏa thuận Người dùng của PTCShare hoặc Thỏa thuận Người dùng của bất kỳ công ty bên thứ 3 nào PTCShare có quan hệ đối tác thỏa thuận, PTCShare có thể tự suy xét tìm kiếm bất kỳ hoặc tất cả bằng chứng, thông tin, dữ liệu cá nhân và nhật ký tới bên thứ 3 cho sự khởi tố và điều tra có thể.
  • Phí bảo trì tài khoản không hoạt động: Tối đa 0.001$ sẽ bị trừ mỗi ngày mội lần từ máy chủ, từ mỗi số dư tài khoản còn lại bạn giữ ở PTCShare, nếu người dùng được xem là không hoạt động (không xem bất kỳ quảng cáo nào trong 14 ngày). Phí bảo trì sẽ tiếp tục cho đến khi số dư tài khoản về 0. Nếu ví dụ bạn đang giữ tiền ở cả Số dư Thu nhập và số dư PerfectMoney, mỗi tài khoản sẽ được áp dụng một mức phí bảo trì riêng.
  1. Không hoạt động:
   • Chỉ những tài khoản 'hoạt động' mới đủ điều kiện để nhận được tiền xem quảng cáo. Nếu tài khoản của bạn ở tình trạng không hoạt động, bạn sẽ không nhận được bất cứ khoản trả tiền xem quảng cáo thêm nào cho đến khi bạn nhấn vào phần kích hoạt quảng cáo. Quảng cáo sẽ công nhận tài khoản của bạn với trạng thái \hoạt động\ trong 7 ngày. Bạn có thể tích lũy tối ta lên tới 21 ngày ở ‘Trạng thái Hoạt động’. Bất cứ quảng cáo kích hoạt thêm nào được bấm chuột từ thời điểm đó trở đi, sẽ xác lập lại Trạng thái Hoạt động của bạn trong 21 ngày. Tất cả số dư tài khoản và Điểm Thưởng Quảng cáo sẽ còn nguyên vẹn trong suốt giai đoạn không hoạt động. Người dùng có thể tái kích hoạt tài khoản của họ vào bất cứ lúc nào, đơn giản bằng cách bấm chuột vào một tài khoản kích hoạt
   • Quảng cáo trả tiền được cấp cho các tài khoản người dùng trong khoảng thời gian giới hạn 18 giờ. Nếu người dùng không tương tác với quảng cáo trong thời gian đó, nó sẽ bị 'tái sử dụng' và được cấp lại cho một tài khoản khác. Do đó nếu bạn không bấm chuột vào quảng cáo được cấp cho bạn trong khung thời gian được nêu trên, bạn sẽ mất đi bất cứ tiềm năng kiếm tiền nào trong đó. Thêm vào đó, bạn sẽ mất đi số lượng " Điểm Thưởng Quảng cáo " được ăn điểm bằng việc đưa quảng cáo đó tới tài khoản của bạn, không liên quan tới việc bạn có tương tác với quảng cáo đó hay không. Hơn nữa, bất kỳ quảng cáo nào bạn không tương tác sẽ tính đến chỉ tiêu phân phát quảng cáo đảm bảo bằng cách nâng câp ên gói “Recycler Pro".
  2. Điểm Thưởng Quảng cáo :
   • Để nhận được các "Quảng cáo thưởng" bạn cần đến Điểm Thưởng Quảng cáo. Mỗi Điểm Thưởng Quảng cáo mà tài khoản bạn giữ cho phép bạn nhận giá trị lên tới 0.0005$ của các quảng cáo được trả tiền, trong trường hợp có quảng cáo để cấp cho bạn. Với mỗi quảng cáo thưởng được cấp cho tài khoản của bạn, không liên quan đến việc bạn có tương tác hay không, số lượng tương ứng của Điểm Thưởng Quảng cáo sẽ bị trừ khỏi số dư Điểm Thưởng Quảng cáo của bạn .Khi số dư này về 0, bạn sẽ không còn đủ hợp lệ để nhận bất cứ quảng cáo được trả tiền thêm nào. Hơn nữa, tổng số Điểm Thưởng Quảng cáo giữ trong tài khoản của bạn sẽ có chức năng giới hạn giá trị tối đa của quảng cáo được trả tiền mà tài khoản bạn nhận được. Nên nếu có tài khoản lưu hành có giá trị lớn hơn tổng số dư Điểm Thưởng Quảng cáo hiện có của bạn, tài khoản của bạn sẽ không đủ hợp lệ để nhận chúng cho đến khi bạn tăng số dư Điểm Thưởng Quảng cáo của bạn.
  3. Thuế hàng ngày của Điểm Thương Quảng cáo:
   • Tài khoản không hoạt động (không xem bất cứ quảng cáo nào trong 14 ngày), sẽ chịu thuế Điểm Thưởng Quảng cáo, và bị trừ số dư Điểm Thưởng Quảng cáo lên tới 100 điểm mỗi ngày lưu trữ trong máy chủ, cho đến khi tài khoản về 0. Điều này được thiết kế để dọn dẹp các tài khoản không hoạt động, và để cân bằng tính bền vững của quy mô kinh doanh; đặc điện liên quan đến Điểm Thưởng Quảng cáo được tặng 'miễn phí' thông qua Quảng cáo tặng điểm thưởng hàng ngày.
  4. Nâng cấp gói Recycler Pro
   • PTCShare cung cấp một bản nâng cấp Thành Viên Cao Cấp không hoàn vốn với giá 0.05$. Khi được nâng cấp, những người sử dụng hoạt động, với đủ số lượng Điểm Thưởng Quảng cáo, sẽ được ưu tiên nhận các quảng cáo tái sử dụng hơn những người sử dụng hoạt động chưa nâng cấp với đủ số Điểm Thưởng Quảng cáo. Bản nâng cấp được trả tiền này sẽ có hiệu lực đến khi ít nhất tổng số giá trị 1.00$ của "quảng cáo tái sử dụng" đã được gửi tới tài khoản của bạn. Ở thời điểm này bạn có thể mua bản nâng cấp mới để lặp lại tiến trình. Bản nâng cấp chuyên nghiệp tái sử dụng chỉ đảm bảo sự phân phát của quảng cáo được trả tiền tới tài khoản của bạn, nên bạn sẽ không nhận được bất cứ lợi ích tài chính nào từ việc mua lựa chọn nâng cấp này. Không có giới hạn thời gian để gửi quảng cáo trị giá $1 này đến tài khoản của bạn.
  5. Nâng cấp Siêu Người dùng:
   • Người dùng có tùy chọn là mua gói nâng cấp cho tài khoản của họ để ưu tiên tài khoản trong việc nhận các quảng cáo giá trị 10x1% được tạo ra ở mỗi chiến dịch quảng cáo lớn được mua trong ngày hoạt động máy chủ. Các quảng cáo 10x1% này được cấp vào cuối ngày hoạt động máy chủ, cho tất cả các giao dịch mua hàng được thiết lập trong ngày trước đó. Quảng cáo được cấp ngẫu nhiên giữa những tài khoản đã nâng cấp lên tài khoản Siêu Người dùng hiện đang được kích hoạt, với điều kiện các tài khoản này đều đang hoạt động và có đủ số Điểm Thưởng Quảng cáo để nhận quảng cáo.
  6. Có hai lựa chọn nâng cấp:
   • Nâng cấp $2.99 sẽ gửi quảng cáo 10x 1% được tạo từ các giao dịch mua hàng giá trị từ 1$ đến 50$.
   • Nâng cấp $19.99 sẽ gửi quảng cáo 10x 1% được tạo từ các giao dịch mua hàng trị giá từ 50$ trở lên
   • Các nâng cấp kéo dài trong 7 ngày. Trong trường hợp nâng cấp của bạn không phân phối ít nhất $2.99 đến $19.99 giá trị quảng cáo được trả tiền tương ứng, nâng cấp của bạn sẽ tự động được gia hạn thêm 7 ngày. Và nâng cấp sẽ tiếp tục được gia hạn cho 7 ngày tiếp theo cho đến khi chỉ tiêu quảng cáo tối thiểu được phân phối. Không có số lượng quảng cáo tối đa mà nâng cấp này có thể phân phối. Bằng việc nâng cấp lên gói Siêu Người dùng cho tài khoản của bạn, bạn sẽ nâng cao bộ lọc quảng cáo của bạn cho bất kỳ 1% quảng cáo nào được phân cho tài khoản của bạn.
  7. Bộ lọc quảng cáo:
   • PTCShare cho phép người dùng có thể mua bản nâng cấp trọn đời cho tài khoản của họ dưới dạng bộ lọc quảng cáo. Bộ lọc này chặn các quảng cáo giá trị thấp tràn vào tài khoản của bạn, và khỏi việc tiêu thụ Điểm quảng cáo thưởng một cách không cần thiết (nếu bạn không muốn tốn thời gian tương tác với chúng và sau đó để chúng tự tái sử dụng). Bạn có thể thiết lập bộ lọc quảng cáo ở khoảng $0 và $1. Tất cả quảng cáo có giá trị dưới mức bạn đặt cho bộ lọc sẽ không được cấp cho tài khoản của bạn, với ngoại lệ là bất kỳ "Gói Quảng Cáo Nhỏ" nào bạn yêu cầu từ trang Quảng cáo trả tiền của bạn, và bất kỳ '1% quảng cáo' nào được cấp cho bạn theo gói nâng cấp Siêu Người dùng mua từ trang Tài khoản của bạn. Lưu ý rằng việc mua bộ lọc quảng cáo sẽ không tăng giá trị quảng cáo mà tài khoản bạn nhận được. Tất cả những gì nó làm là chặn bất kỳ quảng cáo giá trị thấp nào sẽ bị gửi cho bạn nếu không có bộ lọc.
  8. Bộ lọc quảng cáo:
   • PTCShare cho phép người dùng có thể mua bản nâng cấp trọn đời cho tài khoản của họ dưới dạng bộ lọc quảng cáo. Bộ lọc này chặn các quảng cáo giá trị thấp tràn vào tài khoản của bạn, và khỏi việc tiêu thụ Điểm quảng cáo thưởng một cách không cần thiết (nếu bạn không muốn tốn thời gian tương tác với chúng và sau đó để chúng tự tái sử dụng). Bạn có thể thiết lập bộ lọc quảng cáo ở khoảng $0 và $1. Tất cả quảng cáo có giá trị dưới mức bạn đặt cho bộ lọc sẽ không được cấp cho tài khoản của bạn, với ngoại lệ là bất kỳ "Gói Quảng Cáo Nhỏ" nào bạn yêu cầu từ trang Quảng cáo trả tiền của bạn, và bất kỳ '1% quảng cáo' nào được cấp cho bạn theo gói nâng cấp Siêu Người dùng mua từ trang Tài khoản của bạn. Lưu ý rằng việc mua bộ lọc quảng cáo sẽ không tăng giá trị quảng cáo mà tài khoản bạn nhận được. Tất cả những gì nó làm là chặn bất kỳ quảng cáo giá trị thấp nào sẽ bị gửi cho bạn nếu không có bộ lọc.
   • Để thiết lập bộ lọc quảng cáo trên 0,01$, bạn sẽ phải yêu cầu có sẵn 50,000 BAP trong tài khoản của bạn vào lúc mua hàng. Điều này để bảo vệ người dùng khỏi việc mua cài đặt bộ lọc với gia quá cao so với giá trị thực họ nhận được. Kết quả là có thể có ít/ hoặc không quảng cáo nào được gửi đến tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt bộ lọc quảng cáo của bạn, ban có thể mua lại nó bất cứ lúc nào, và cài đặt mới sẽ cao hơn các giá trị hiện có. Thêm vào đó, nếu xảy ra lỗi trong lúc cài đặt bộ lọc, bạn có thể liên lạc bộ phận hỗ trợ trong vòng 30 ngày từ ngày mua bộ lọc quảng cáo mới nhất của bạn, và chúng tôi sẽ điều chỉnh cài đặt của bạn miễn phí.
  9. Bán/ thuê tài khoản:
   • PTCShare không cho phép bạn bán hoặc cho thuê tài khoản của bạn. Trong trường hợp bạn cố ý bán hoặc cho thuê tài khoản của bạn, tài khoản sẽ bị giới hạn không truy cập được. Việc tham gia PTCShare là hoàn toàn miễn phí do đó nghiêm cấm việc việc bán hoặc cho thuê tài khoản của bạn để kiếm lợi nhuận.
  10. Thay đổi tài trợ:
   • VIệc thay đổi hay loại bỏ một tài trợ liên kết là không được cho phép.
 3. QUAN HỆ CỦA CÁC BÊN
  • Không có điều nào trong Thỏa thuận này tạo nên bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, cơ quan, tư cách hội viên, đại diện bán hàng hoặc quan hệ lao động nào giữa bạn và PTCShare. Bạn hiểu rằng bạn không có bất cứ thẩm quyền nào để đưa ra hoặc chấp nhận bất cứ đề nghị hoặc đại diện thay PTCShare. Bạn có khổng thể tạo ra bất cứ tuyên bố nào, dù trên trang web của bạn hoặc hình thức khác, mà trái với bất kỳ nội dung nào trong phần này. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc báo cáo và thanh toán bất kỳ loại thuế nào hoặc tiền kiếm được từ Nhà quảng cáo PTCShare và/ hoặc PTCShare
 4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
  • PTCShare sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản lợi nhuận bị mất, cơ hội kinh doanh bị mất hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do bị phạt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc PTCShare, ngay cả khi PTCShare đã được cảnh báo về khả năng thiệt hại đó. Hơn nữa, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của PTCShare phát sinh theo Thỏa thuận này sẽ không vượt quá số tiền của tổng phí phải trả hoặc có thể trả cho bạn theo Thỏa thuận này. Các quy định của phần này vẫn còn tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này. Chúng tôi không biểu thị hay ám chỉ các lời đảm bảo hoặc tuyên bố đối với chương trình thành viên hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc các mặt hàng khác được quảng cáo qua PTCShare (bao gồm nhưng không giới hạn như, bảo đảm về sự phù hợp, thương mại, không vi phạm hoặc bất kỳ ngụ ý đảm bảo nào phát sinh trong quá trình thực hiện, giao dịch, hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi nào. PTCShare không chịu trách nhiệm nếu máy tính của bạn bị nhiễm phần mềm độc hại, vi rút hoặc chương trình khác ảnh hưởng đến hiệu suất của PC. Trách nhiệm của thành viên là đảm bảo có chương trình chống vi-rút và chống phần mềm độc hại tốt trên hệ thống của mình. PTCShare không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hóa đơn sửa chữa hoặc diệt vi rút nào có thể phát sinh nếu thành viên cảm thấy mình bị nhiễm từ một quảng cáo trên trang web của chúng tôi.
 5. BỒI THƯỜNG
  • Bằng biện pháp này bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại đến PTCShare, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, thành viên, người kế thừa và chuyển nhượng, từ và chống lại bất kỳ hay mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí (bao gồm phí và lệ phí luật sư) của bất kỳ tính chất nào mà chúng tôi phải gánh chịu (gọi chung là "Mất mát").
 6. ĐỊA CHỈ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
  • PTCShare có thể bây giờ hoặc này vào bất cứ lúc nào, có chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát, điều tra, giám sát hoặc kiểm tra các trang web đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chương trình máy tính có sẵn, nội dung bên trong hoặc ý kiến được trình bày tại các trang web đó và chúng tôi không điều tra, giám sát hoặc kiểm tra. Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết của bên thứ ba như vậy để thuận tiện cho khách truy cập trang web và việc bao gồm một liên kết không ám chỉ sự chấp thuận hoặc chứng thực trang web được liên kết của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web và truy cập vào bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bạn sẽ tự chịu rủi ro.
 7. TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO
  • Bằng cách này bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng Thỏa thuận thành viên này đã được bạn thực hiện hợp lệ và cấu thành nghĩa vụ pháp lý, có hiệu lực và ràng buộc của bạn, có thể được thi hành với bạn theo các điều khoản của hợp đồng này; và rằng việc ký, gửi và thực hiện Thỏa thuận thành viên này bởi bạn nằm trong quyền lực và năng lực pháp lý của bạn; đã được ủy quyền hợp lệ bởi tất cả các hành động cần thiết từ phía bạn; không cần sự chấp thuận hoặc đồng thuận của người khác; và không vi phạm cũng như cấu thành lỗi theo quy định của bất kỳ luật, quy tắc, quy định, lệnh, phán quyết hoặc nghị định nào mà bạn phải tuân theo hoặc ràng buộc với bạn, hoặc các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận, tài liệu hoặc công cụ nào áp dụng cho bạn hoặc ràng buộc với bạn.
 8. QUYỀN THÔNG TIN
  • PTCShare có thể giữ lại và sử dụng tất cả thông tin bạn cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn như thống kê đối tượng khách hàng trên trang và thông tin liên hệ và thanh toán. Bạn đồng ý rằng PTCShare có thể chuyển và tiết lộ cho bên thứ ba thông tin nhận dạng cá nhân về bạn nhằm mục đích phê duyệt và cho phép bạn tham gia chương trình, bao gồm cả việc cho các bên thứ ba có trụ sở tại những khu vực có ít giới hạn về luật dữ liệu hơn so với bạn. PTCShare cũng có thể cung cấp thông tin để đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, chẳng hạn như hầu tòa, tìm kiếm chứng cứ và lệnh tòa án, hoặc để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của nó hoặc để chống lại khiếu nại pháp lý. PTCShare từ chối mọi trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, tuy nhiên, sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự tiết lộ thông tin nào bởi bên thứ ba. PTCShare có thể chia sẻ thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn, bao gồm URL trang web, số liệu thống kê cụ thể về trang web và thông tin tương tự do PTCShare thu thập, với các nhà quảng cáo, đối tác kinh doanh, nhà tài trợ và các bên thứ ba khác. Ngoài ra, bạn cấp cho PTCShare quyền truy cập, lập chỉ mục và lưu trữ (các) trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bao gồm cả bằng phương tiện tự động.
 9. THANH TOÁN/TRẢ TIỀN
  • Thành viên có thể kiếm tiền bằng cách truy cập các trang web của nhà quảng cáo sau khi họ đã đăng nhập vào tài khoản PTCShare của họ. Thành viên cũng có thể có cơ hội kiếm tiền bằng cách giới thiệu thành viên mới vào PTCShare khi các chương trình khuyến mãi liên kết có hiệu lực. PTCShare sẽ thông báo ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho bất kỳ chương trình khuyến mãi liên kết nào được cung cấp cả bằng hình thức thông báo qua email hoặc thông báo được đăng trên trang web. Thành viên có thể kiếm được một tỷ lệ phần trăm doanh thu quảng cáo được thu thập bởi PTCShare.
  • Thành viên sẽ được thanh toán tất cả thu nhập thông qua phương thức đã lựa chọn, được chọn từ Cashier của chúng tôi. Mỗi phương thức thanh toán có tiền trả riêng và các khoản phí như đã nêu. Điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
 10. GIÁ
  • PTCShare có thể không có khuyến cáo về tăng hoặc giảm giá nâng cấp tài khoản, mua gói quảng cáo và các quảng cáo khác. Trong trường hợp chúng tôi giảm giá, PTCShare sẽ không hoàn lại tiền chênh lệch giá cho bất kỳ thành viên nào đã mua hàng với giá cao hơn.
 11. CHÍNH SÁCH THƯ RÁC
  • Bạn không được quảng bá các liên kết giới thiệu của mình bằng cách gửi các email không được yêu cầu (hay THƯ RÁC), bài đăng nhóm tin tức, trang web việc làm, các trang web quảng cáo được phân loại hoặc bất kỳ phương thức truyền thông đại chúng nào khác. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến việc chấm dứt tư cách thành viên của bạn với PTCShare ngay lập tức và có thể dẫn đến việc truy tố trước pháp luật. PTCShare thực thi nghiêm chỉnh luật chống thư rác. Gửi thư rác là một tội phạm liên bang. Bất kỳ thành viên nào bị bắt gửi thư rác sẽ không chỉ bị chấm dứt tài khoản ngay lập tức mà còn bị mất bất kỳ khoản thu nhập nào trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà còn phải chịu trách nhiệm về việc gửi thư rác vì chúng tôi sẽ hợp tác với bất kỳ nhà chức trách và việc điều tra nào có thể phát sinh từ sự cố tình gửi thư rác. PTCShare có thể phạt tài khoản của bạn lên tới 50$ mỗi thư rác hoặc trang web đăng được báo cáo cho chúng tôi.
 12. CÁC NHÀ QUẢNG CÁO
  • Nghiêm cấm các trang web chứa tập lệnh hoặc mã độc hại, quảng cáo popup quá nhiều hoặc vi-rút. Tóm lại, nói một cách toàn diện là các trang web quảng cáo như dưới đây sẽ được gửi tới PTCShare:
   Nội dung người lớn hoặc các tài liệu có chủ đề tình dục
   Ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy
   Bán thuốc lá
   Hành vi phân biệt đối xử
   Ghét bỏ / vi phạm các trang web
   Buoonb án vũ khí
   Buôn bán dược phẩm
   Tải tài liệu trái phép như phim ảnh, MP3, phần mềm, v.v...
   PTCShare có quyền từ chối các quảng cáo theo quyết định của chúng tôi. Tiền quảng cáo sẽ không được hoàn lại nếu chiến dịch quảng cáo của bạn bị hủy vì quảng cáo những nội dung không lành mạnh hoặc trái phép. Và bị phạt tiền tùy ý lên tới 10.000 Điểm Thưởng Quảng cáo trừ từ các giao dịch mua hàng vi phạm của bạn.
  • Tất cả các Chiến dịch "Quảng cáo lớn" đã mua sẽ được phân phối tới các lượt truy cập đã mua trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này là không thể đoán trước vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố không xác định, chẳng hạn như lượng người dùng hoạt động, quảng cáo tổng thể đang lưu hành và hoạt động chung của người dùng. Mua quảng cáo là giao dịch cuối cùng và không được hoàn lại. Chiến dịch quảng cáo khối lượng lớn sẽ phân phối người dùng PTCShare đang hoạt động ngẫu nhiên đến trang web của bạn càng sớm càng tốt. Cùng một người dùng có thể truy cập trang web của bạn nhiều lần. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các khoảng thời gian tạm ngừng hoạt động nào với trang web của bạn và chúng tôi sẽ đưa người dùng đến một trang trống nếu trang web của bạn không hoạt động. Người dùng sẽ nhập mã xác thực ở đầu trang xem quảng cáo để xác nhận lượt truy cập của họ. Mua quảng cáo khối lượng lớn sẽ thêm 2% Điểm Quảng cáo thưởng cho mỗi đô la chi tiêu, vào tài khoản nhà quảng cáo. Số điểm này có thể mở khóa các phần thưởng / cơ hội quảng cáo bổ sung khác nhau trong PTCShare, cho người dùng hoạt động. Nhưng không có giá trị tiền mặt cố định và không thể đổi trực tiếp thành tiền mặt.
  • Các nhà quảng cáo có thể yêu cầu chỉnh sửa các chiến dịch quảng cáo đang hoạt động của họ, bằng cách gửi phiếu hỗ trợ trên trang 'Liên hệ với chúng tôi '. Bất kỳ nỗ lực bồi hoàn cho chiến dịch quảng cáo đang hoạt động / được phân phối, dù thành công hay không, sẽ dẫn đến lệnh cấm tài khoản ngay lập tức. Thu hồi toàn bộ giá trị trong tài khoản của bạn, cấm bạn mua quảng cáo trong tương lai với PTCShare và thông tin liên hệ của bạn sẽ được thêm vào danh sách đen của chúng tôi và được chia sẻ công khai dưới dạng cơ sở dữ liệu người dùng lừa đảo.
 13. LẠM DỤNG TÀI KHOẢN
  • Việc đăng kỳ nhiều lần sẽ là căn cứ để chấm dứt ngay lập tức tất cả các tài khoản liên quan. Đăng ký nhiều tài khoản từ cùng một địa chỉ IP hoặc từ cùng một máy tính cũng là bằng chứng cho việc gian lận. Việc sử dụng các Bot internet, hay còn được gọi là robot mạng hoặc gọi đơn giản là bot, sẽ là cơ sở để chấm dứt ngay lập tức tài khoản PTCShare của bạn. Bot là các ứng dụng phần mềm chạy các tác vụ tự động qua mạng. Thông thường, các bot thực hiện các tác vụ vừa đơn giản vừa có cấu trúc lặp đi lặp lại, với tốc độ cao hơn nhiều so với khả năng của một người biên tập. PTCShare có thể tính phí thu hồi bất kỳ khoản thu nhập nào nhận được từ việc đăng ký nhiều lần hoặc bất kỳ hành vi gian lận hoặc lạm dụng nào được nêu trong thỏa thuận thành viên này. Hành vi này sẽ dẫn đến việc tịch thu bất kỳ thu nhập PTCShare nào bạn đã tạo ra. Thành viên và PTCShare nhất trí rằng, việc xác định số tiền thiệt hại cụ thể liên quan đến danh tiếng của PTCShare do các hành động gian lận của nhà quảng cáo hoặc thành viên của chúng tôi sẽ khó chứng minh trong một số trường hợp. PTCShare thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình để bảo vệ các nhà quảng cáo và đảm bảo rằng họ đang nhận được giá trị thực của số tiền đầu tư của họ. Vì lý do đó, bất kỳ vi phạm của thỏa thuận này sẽ tự động dẫn đến thiệt hại thanh lý 1500$ ngoài bất kỳ thiệt hại thực tế nào mà PTCShare phải chịu. PTCShare có quyền đình chỉ tài khoản khi điều tra và kết luận rằng hành vi gian lận hoặc lừa đảo đang xảy ra hoặc có khả năng xảy ra.
  • PTCShare không cho phép việc sử dụng tên vô danh hay máy chủ proxy để truy cập hệ thống của chúng tôi. PTCShare có thể tự chặn bất cứ thành viên nào cố tình truy cập hệ thống của chúng tôi bằng tài khoản nặc danh, VPN hay máy chủ proxy. Chúng tôi có thể và sẽ đình chỉ bất kỳ tài khoản nào bị phát hiện là vi phạm chính sách này. Tất cả số tiền trong tài khoản PTCShare của bạn sẽ bị mất ngay lập tức nếu tài khoản của bạn bị đình chỉ vì vi phạm chính sách này.
  • Trong trường hợp bạn tiến hành một giao dịch bồi hoàn ở giao dịch mà bạn hoàn thành khi đăng nhập vào tài khoản PTCShare của bạn, PTCShare sẽ đình chỉ tài khoản của bạn. Một giao dịch được định nghĩa là một hành động mua hàng bạn cố ý mua cho một quảng cáo hay một nâng cấp. PTCShare có thể tự suy xét đưa bạn (thành viên lưu hành một giao dịch bồi hoàn) ra tòa án xử các vụ kiện nợ nhỏ để thu hồi phí liên quan đến việc giao dịch bồi hoàn, bao gồm cả phí di chuyển phát sinh từ việc nộp các văn bản giấy tờ cần thiết cho toàn án. PTCShare ghi lại tất cả các hoạt động trong khi bạn (thành viên) đang đăng nhập. Điều này bao gồm địa chỉ IP mà bạn truy cập tài khoản, trình duyệt và tất cả các bấm chuột và trang web bạn truy cập trong suốt thời gian đăng nhập của bạn. Thông tin này có thể được sử dụng để chứng minh rằng bạn đã thực sự ủy quyền các giao dịch đáng ngờ của bạn. Nếu bạn muốn được "khôi phục tài khoản" tài khoản của bạn, bạn phải đồng ý trả phí giao dịch ban đầu cộng với $20 phí giao dịch bồi hoàn. PTCShare sẽ không khôi phục tài khoản đang lưu hành một giao dịch bồi hoàn trong bất kỳ trường hợp nào cho đến khi phí giao dịch bồi hoàn và phí giao dịch ban đầu đã được hoàn trả.
 14. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  • ĐÂY LÀ MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ PTCSHARE VÀ BẰNG CÁCH BẤM CHUỘT VÀO NÚT ĐĂNG KÝ (NẾU BẠN ĐANG ĐẠI DIỆN CHO BẢN THÂN MÌNH VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CÁ NHÂN) HOẶC CHO CÔNG TY CỦA BẠN (NẾU BẠN ĐANG ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY BẠN) ("THÀNH VIÊN") ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN THÀNH VIÊN NÀY. BẰNG VIỆC CHẤP THUẬN THOẢ THUẬN NGƯỜI DÙNG NÀY, BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC QUY TẮC VÀ CHỈ DẪN LIỆT KÊ Ở TRÊN. XIN VUI LÒNG ĐỌC TOÀN BỘ THỎA THUẬN THÀNH VIÊN NÀY MỘT CÁCH CẨN THÂN TRƯỚC KHI CHẤP THUẬN ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN.
These TOS was last amended on 1st May 2019.